ကုမၸဏီမ်ား
# ကုမၸဏီအမည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား Location
1 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား International Financial Information Centre (Global Growth Co.,Ltd.) Banking/Financial Services/Broking Yangon, Myanmar
2 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Ideal Myanmar Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
3 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Inno-Tech Company Limited Construction/Engineering/Cement/Metals Yangon, Myanmar
4 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Incepta Pharmaceuticals Ltd. Pharma/Biotech/Clinical Research Yangon, Myanmar
5 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား ICS Travel Group Hotels/Restaurants/Airlines/Travel Yangon, Myanmar
6 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား IBB MYANMAR Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
7 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Indo-Trans Logistics Courier/Transportation/Freight Yangon, Myanmar
8 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား IGNITE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED IT-Software/Software Services Yangon, Myanmar
9 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Indo Trans Logistics (ITL) Other Yangon, Myanmar
10 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Iscistech Business Solutions Ltd. IT-Software/Software Services Yangon, Myanmar
11 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား INFO Computer Training Center Education/Teaching/Training Yangon, Myanmar
12 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Infinity Information Development Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
13 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား INNWA Computer & Mobile Other Yangon, Myanmar
14 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား I -Myanmar Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
15 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား I.E.M Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
16 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား ICES Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
17 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Infonetnetwork Solutions Company Limited Other Yangon, Myanmar
18 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား ID Shop Other Yangon, Myanmar
19 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား International Merchant Bridge Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
20 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား International Power Generation Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
21 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား International Power Generation Public Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
22 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Indochina Research (Myanmar) Ltd Other Yangon, Myanmar
23 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား IME Holdings Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
24 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Innopower Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
25 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Infinite Business Solution Co.,Ltd IT-Software/Software Services Yangon, Myanmar
26 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Internet Maekhong Network Co., Ltd. IT-Hardware & Networking Shan, Myanmar

Share this page on:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Quick Contact

1000 characters left
Add files

Log in


Go to top