ကုမၸဏီမ်ား
# ကုမၸဏီအမည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား Location
1 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Circle Tech Industrial Enterprise Co.,Ltd. IT-Software/Software Services Yangon, Myanmar
2 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Consult - Myanmar Company Limited Other Yangon, Myanmar
3 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Chatrium Hotel Royal Lake Yangon Hotels/Restaurants/Airlines/Travel Yangon, Myanmar
4 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Center for Vocational Training (CVT) Other Yangon, Myanmar
5 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား CORVI Construction & Engineering Co.,Ltd. Construction/Engineering/Cement/Metals Yangon, Myanmar
6 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား CP World Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
7 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Crystal Shine Co.,ltd Other Yangon, Myanmar
8 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Convenience Prosperity Co.,Ltd. (CPCL) Agriculture/Dairy Yangon, Myanmar
9 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Care Plus Pharmacy Pharma/Biotech/Clinical Research Yangon, Myanmar
10 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား China International Telecommunication Construction Corporation Telcom/ISP Yangon, Myanmar
11 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Central Hotel (Ngwe Saung Beach) Hotels/Restaurants/Airlines/Travel Yangon, Myanmar
12 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Colour Glo International Myanmar Other Yangon, Myanmar
13 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Chris Ho Company Limited Electricals/Switchgears Yangon, Myanmar
14 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား CHIYODA&PUBLIC WORKS Co.,Ltd. Construction/Engineering/Cement/Metals Yangon, Myanmar
15 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား C1 Company Limited Other Yangon, Myanmar
16 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Chanan Other Yangon, Myanmar
17 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Connections ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း Recruitment Yangon, Myanmar
18 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Charming Trading Company Ltd Other Yangon, Myanmar
19 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား CAG Engineering Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
20 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Creative Art Services Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
21 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Chan Myanmar Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
22 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Concordia International Other Yangon, Myanmar
23 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Com & Com Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
24 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Center for Vocational Training(CVT) Other Yangon, Myanmar
25 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား City Global Mark Seivices Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
26 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Creative Gallery Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
27 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Consult Myanmar Company Limited Other Yangon, Myanmar
28 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Capella Industrial & Technology Group Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
29 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား City Depot Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar
30 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား CJ International Co.,Ltd Other Yangon, Myanmar

Share this page on:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Quick Contact

1000 characters left
Add files

Log in


Go to top