ကုမၸဏီမ်ား
# ကုမၸဏီအမည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား Location
1 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Amazing Paradise Travels & Tours Co.,Ltd. Hotels/Restaurants/Airlines/Travel Yangon, Myanmar
2 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား AMMON Consulting ( Myanmar ) Co., Ltd. Other Yangon, Myanmar
3 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Circle Tech Industrial Enterprise Co.,Ltd. IT-Software/Software Services Yangon, Myanmar
4 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Myanmar DHL Limited Other Yangon, Myanmar
5 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Japan Interior Co.,Ltd. Architecture/Interior Designing Yangon, Myanmar
6 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား International Financial Information Centre (Global Growth Co.,Ltd.) Banking/Financial Services/Broking Yangon, Myanmar
7 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Myanmar Telecommunication & Technology Services Co.,Ltd. Telcom/ISP Yangon, Myanmar
8 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား MiTA Myanmar@ISBC Company Other Yangon, Myanmar
9 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Name Confidential Other Yangon, Myanmar
10 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား BPMI Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
11 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Unique Beautiful Myanmar Travels & Tours Co., Ltd. Hotels/Restaurants/Airlines/Travel Yangon, Myanmar
12 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Myanmar Business Ventuers Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
13 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Consult - Myanmar Company Limited Other Yangon, Myanmar
14 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Win Hotels & Resorts Co.,Ltd. Hotels/Restaurants/Airlines/Travel Yangon, Myanmar
15 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Mandalay Technology Other Yangon, Myanmar
16 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Ideal Myanmar Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
17 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Royal Gandamar Travels and Tours Co.,Ltd. Hotels/Restaurants/Airlines/Travel Yangon, Myanmar
18 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား MK Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
19 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Nelson English Language Center Education/Teaching/Training Yangon, Myanmar
20 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Archetype Myanmar Ltd. Other Yangon, Myanmar
21 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Inno-Tech Company Limited Construction/Engineering/Cement/Metals Yangon, Myanmar
22 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Premium Distribution Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
23 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား AIR KBZ Limited Hotels/Restaurants/Airlines/Travel Yangon, Myanmar
24 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Dragon Wing Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
25 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Rainbow Bridge Distribution Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
26 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Family Entertainment Group Co.,Ltd( 5 Network) Other Yangon, Myanmar
27 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Atro Agro Myanmar Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
28 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Machinery and Solutions Co.,Ltd. Other Yangon, Myanmar
29 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Uniteam Trading Other Yangon, Myanmar
30 အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား Myanmar Citra Electrical Co.,Ltd. Electricals/Switchgears Yangon, Myanmar

Share this page on:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Quick Contact

1000 characters left
Add files

Log in


Go to top