အလုပ္ရွင္ႏွ္င့္ အလုပ္ေအဂ်င္စီမ်ား ေၾကာ္ျငာလိုသည့္အလုပ္မ်ား post တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ (membership)အသင္း၀င္ရန္လိုပါသည္။

"free, gold and platinum" ဟူ၍ Employer membership Plan ၃ခုရွိပါသည္။

(Jobseeker) အလုပ္႐ွာေဖြသူမ်ားအေနျဖင့္ (membership) အသင္း၀င္ရန္မလိုပါ။

နမူနာပံု - 

membership-types

 

Share this page on:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Quick Contact

1000 characters left
Add files

Log in


Go to top