ကၩန္ုပ္တို႔ website ကျမန္မာျပည္တြင္း လတ္တေလာလစ္လပ္ေနတဲ့အလုပ္အကိုင္ရာထူးမ်ားကိုသာလွ်င္ေဖာ္ျပပါတယ္။ အလုပ္အားလံုးကိုသက္ဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာကာလ(ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရက္) ျပီးွတဲ့ေနာက္မွာမေဖာ္ျပေတာ့ပါဘူး။

 

Share this page on:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Quick Contact

1000 characters left
Add files

Log in


Go to top