ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဝန္ထမ္း႐ွာေဖြေရး website မွၾကိဳဆိုပါသည္။ 

 

အလုပ္အကိုင္

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိေနာက္ဆံုး လစ္လပ္ေနသည့္အလုပ္အကိုင္ရာထူး မ်ားကိုသာ ကၩန္ုပ္္တို႕၏ website ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားမွ လစ္လပ္ေနသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားကို အလုပ္တစ္ခုခ်င္းဆီအလိုက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရက္ သတ္မွတ္ၿပီးဤဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရက္ကုန္ဆံုးသြားသည့္ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

ထို့ေၾကာင့္္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရက္မ်ား မကုန္ဆံုးမီ အလုပ္႐ွာေဖြသူမ်ားသည္ မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ရာအလုပ္မ်ားကို ႐ွာေဖြ၍ CV form ႏွင့္တကြအခ်ိန္မွီ ေလွ်ာက္ထားၾကရန္လိုပါသည္။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အထူးျပဳ ေဖာ္ျပၾကသည့္ အထူးလစ္လပ္အလုပ္ရာထူး (featured job, Hot job) မ်ားကို (latest job list) အလုပ္အကိုင္စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုး၌ ျမင္ေတြ့ရပါမည္။

 

၀န္ေဆာင္ခ

မန္ဘာဝင္ၿခင္း၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား တင္ၿခင္း၊ CV form ပို႕ၿခင္း၊ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ႏွင္႕ အင္တာဗ်ဴး ေၿဖဆို ရန္ခ်ိန္းဆိုၿခင္းမ်ားအား အခမဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

 

အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား

အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အလုပ္မ်ားကို ႐ွာေဖြ၍ CV Form ႏွင့္တကြ ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ေအဂ်င္စီ မွတဆင္႕ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။(on-line job application)

site အသံုးျပဳရန္ မွတ္ပံုတင္ၿခင္း(Registration)သည္လည္း အလြန္႐ိုး႐ွင္းလြယ္ကူျပီး၊ မွတ္ပံုတင္ရန္ အတြက္ အီးေမးလ္အေကာင္႕(email account) တစ္ခု သာလိုပါသည္။

အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအေနၿဖင္႕ CV Form ႏွင့္ အျခားေထာက္ခံစာမ်ားကို ပူးတဲြတင္ၿပၿပီး ျပည့္စံုစြာၿဖည္႕စြက္သင္႕ပါတယ္။ သို့မွသာ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ပိုမိုိုစိတ္၀င္စားၿပီး အေလးေပးခံရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္႐ွာသူတို႕၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုထား သည့္ လစာကို ၾကည္႕ ၿပီး ၄င္းတို႕၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အသင္႕ေလ်ာ္ဆံုး၀န္ထမ္းကို ေရြးခ်ယ္ဆက္သြယ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသျဖင္႕ သင္တို႕၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုပံုမွန္ update လုပ္ေပးရန္ အၾကံၿပဳလိုပါသည္။

 

အလုပ္ရွင္မ်ား

ကုမၸဏီကို ဤ website တြင္ (Registration)မွတ္ပံုတင္ရန္ user account (အီးေမးလ္ အေကာင္႕) တစ္ခုလိုအပ္ပါသည္။

အသင္း၀င္ၿဖစ္သြားသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္မတိုင္ခင္ အသင္း၀င္သက္တမ္းကို အခမဲ႕ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ နိုင္ပါသည္။(extension)

အလုပ္ရွင္မ်ား  လိုအပ္ေနသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရက္ကို (membership) အသင္းဝင္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ရက္ေပါင္း ၃၀ မွ ၉၀ အထိ အမ်ားဆံုးတင္ၿပနိုင္ပါသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားမွဆက္သြယ္ေပးပို့လာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား(on-line job application)အျပင္၊ မိမိဖာသာ အင္တာဗ်ဴးရန္ CV form မ်ားကို ရွာေဖြ ဆက္သြယ္ ခ်ိန္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား၏ profile မ်ားကိုလည္း အခမဲ႕ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ CV form၊ ပူးတြဲပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၾကည္႕႐ႈရန္ႏွင္႕ အထုူး လစ္လပ္အလုပ္အကိုင္မ်ားေဖာ္ျပရန္ အတြက္ credits အမွတ္႐ွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

 

အလုပ္ေအဂ်င္စီ

ေအဂ်င္စီမ်ား အသင္း၀င္ၿခင္းႏွင္႕မွတ္ပံုတင္ၿခင္းသည္ အလုပ္ရွင္မ်ား လုပ္နည္းနဲ႕ တူပါသည္။ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ား လိုအပ္ေနသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၏ CV form မ်ားကို ကိုယ္စားတင္ၿပနိုင္ပါတယ။(မွတ္ခ်က္။ ။အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားရဲ႕ သီးၿခားအေကာင္႕ တစ္ခုစီေတာ႕ လုိအပ္ပါသည္) ။

 

ဆက္လက္ေလ့လာရန္..

ေမးေလ့႐ွိေသာေမးခြန္းမ်ား

Terms and Conditions

Privacy Policy

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းအၾကံႁပုရန္ email-us

 

 

Share this page on:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Quick Contact

1000 characters left
Add files

Log in


Go to top